Casus: effect 50 en 70 KM weg in de bebouwde kom

Smart City living lab in Zoetermeer: Bebouwd in plaats van verkeersgebied

De gemeente Zoetermeer staat voor een enorme opdracht om vanaf 2018 circa 16.000 extra woningen te realiseren binnen de gemeentelijke grenzen.

Meetlocaties in Zoetermeer

Met de huidige planologie van brede wegen door de wijken is er veel verkeer gerelateerd ruimtebeslag. Om een indicatie te krijgen of er verkeersruimte gebruikt kan worden voor woningbouw is de onderzoeksvraag of er verschil in luchtkwaliteit (mn. fijnstof) te meten is tussen een 50 en 70 km weg. De sensoren zijn geplaatst bij twee verschillende type wegen: een 50 km/u weg in het centrum, een 70 km/u weg buiten het centrum en op het fietspad dat langs de A12 loopt.

Uit de data is gebleken dat er significante verschillen zijn tussen deze wegsoorten waarbij op de 70 km/u weg buiten het centrum de hoogste waarden fijnstof zijn geconstateerd. De windrichting speelt geen significant effect op bovengenoemde constatering. Verder onderzoek is nodig naar de bebouwing en de groenkaart om de wegen heen en het effect daarvan op de luchtkwaliteit.