Digitalisering en ethiek Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Digitalisering en ethiek Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Het OFL organiseert een moreel beraad om op het terrein van slimme mobiliteit, slimme camera’s en sensoren in de fysieke leefomgeving en drones op basis van reflectie verschillende ethische dilemma’s in beeld te brengen. Deze worden vervolgens gedurende het OFL-proces met vertegenwoordigers van IenW, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en (expert) burgers omgevormd tot concrete handelingsperspectieven. Een groep van circa vijf experts brengt hun kennis en ervaring in.

Connected Worlds is een van de experts en brengt de casus in met als onderzoeksvraag: Mag iedereen in de openbare ruimte digitaal gevolgd worden?

Onderstaande tekst is afkomstig uit het werkprogramma van OFL.

Opgave: De fysieke wereld wordt door technologische innovaties steeds meer verweven met de digitale wereld. Binnen het domein van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vinden ingrijpende digitale veranderingen plaats. Deze ontwikkelingen brengen naast mooie kansen voor nog beter beleid, uitvoering en inspectie ook prangende maatschappelijke en ethische kwesties met zich mee.

Inzet OFL: De voorzitter van de IV-Raad van IenW heeft OFL-voorzitter Wobine Buijs gevraagd om aan de hand van een aantal concrete casus een maatschappelijke dialoog te organiseren, met als doel:

  • Optimaal meedenkkracht, kennis en expertise uit de samenleving te benutten zodat IenW haar kennisniveau over digitalisering en ethiek snel kan ontwikkelen;
  • Bewustwording te creëren bij IenW en andere betrokken partijen over de gevolgen van digitalisering en ethiek;
  • Ethische vraagstukken met elkaar te verkennen en dilemma’s beter in beeld te krijgen zodat partijen in de nabije toekomst kunnen samenwerken aan het borgen van publieke waarden.

Beoogd resultaat: De opbrengst van de maatschappelijke dialoog wordt verwerkt in een OFL-rapport dat rond de zomer wordt aangeboden aan de voorzitter van de IV-Raad van IenW. Betrokkenen hebben meer inzicht verkregen in de manier waarop overheid en samenleving samen publieke waarden kunnen borgen. Deelnemers kunnen ethische dilemma’s die zij tegenkomen in het werk omvormen naar handelingsperspectieven. Het verwachte effect is daarnaast dat bij beleid- en besluitvorming met een digitaal component meer aandacht is voor ethiek.