Roadmap Stedelijke Verlichting 2030

Gemeente Eindhoven heeft een Best Value Procurement (BVP)-tender uitgeschreven voor het implementeren van de ‘Visie en Roadmap stedelijke verlichting Eindhoven 2030’ (kortweg aangeduid als Roadmap). Op basis hiervan dienen de openbare verlichtingsinstallaties doorontwikkeld te worden tot een geïntegreerd ‘Slim Lichtgrid (lichtnet)’, met daarop geënte bestaande en nieuw te ontwikkelen en exploiteren diensten die de kwaliteit van leven in de stad verhogen.

De inschrijver dient in te gaan op de wijze waarop hij de openbare verlichtingsinstallaties opwaardeert tot een slim en duurzaam lichtnet. Ook dient hij aan te geven hoe hij invulling geeft aan de wensen en behoeftes vanuit burgers, bedrijven, kennisinstellingen en gemeente. Deze vragen dienen vertaald te worden naar te implementeren toepassingen. Tot slot luidt de opdracht om een risico- en kansendossier op te stellen en worden interviews gehouden met twee sleutelfunctionarissen.

Connected Worlds heeft Ziut ondersteund bij het bepalen van de strategie, het zoeken van samenwerkingspartners, het maken van samenwerkingsafspraken en het vertalen ervan naar prestaties, kansen, risico’s en beheersmaatregelen. Daarbij hebben we ook geadviseerd over hoe de BVP-filosofie vertaald kan worden naar dominante prestaties en verifieerbare prestatie informatie. Ziut is uiteindelijk 2e geworden met een minimaal verschil ten opzichte van de winnende inschrijver.