Werkgebied Mobiliteit

De mobiliteit digitaliseert en verduurzaamt. Er ontstaan nieuwe businesscases met daarbij een veranderende verhoudingen tussen overheid en markt. Connected Worlds is op zowel Rijksniveau als bij decentrale overheden betrokken bij deze ontwikkelingen en de vertaling ervan in concrete projecten. Dit doen wij onder meer binnen de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wij geloven dat technologische innovaties en digitalisering bijdragen aan het bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. De noodzaak om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren is mede ingegeven door de economische en demografische ontwikkelingen en de urgentie van CO2-reductie (conform het klimaatakkoord van Parijs), NO2-reductie en schone lucht (Schone Lucht Akkoord).

Belangrijke pijlers in de aanpak van Connected Worlds zijn het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale visie en strategie en het bij elkaar brengen van de juiste partijen om tot een duurzame oplossing te komen.