Casus: Industrieterrein

Smart City living lab in Dordrecht: Aantrekkelijk industriegebied

De probleemstelling voor de gemeente Dordrecht was het vergroten van de aantrekkelijkheid van het industrieterrein Westelijke Dordste Overs. Dit industrieterrein ligt pal aan de A16 bij het Hollands Diep. Onderzoeksvragen hadden betrekking op vermindering overlast door lang parkerende vrachtwagens, vermindering energieverbruik van lichtmasten en verbeterde doorstroming van vrachtverkeer.

Overlast door Langparkeerders, deze staan op de juiste plek

Gedurende de eerste tussenevaluatie werd duidelijk dat de onderzoeksvragen niet te beantwoorden waren met de beschikbare techniek en het beschikbare budget. Vervolgens is de focus gelegd op ervaring opdoen met gebiedsgewijs meten, het opslaan, bewerken en duiden van grote hoeveelheden data afkomstig uit sensoren en te focussen op luchtkwaliteit. Uiteindelijk bleek deze beter en constanter te zijn dan verwacht. Er zijn wel meerdere opvallende pieken fijnstof in de avonduren geconstateerd waar geen verklaring voor was te vinden en waarvoor onderzoek nodig is dat niet binnen het living lab paste. Er was geen verband te vinden tussen fijnstof/NO2 en de windrichting.

Bewaakt bedrijventerrein

Uiteindelijk is gebleken dat 3 meetpunten voldoende informatie geven voor het meten van luchtkwaliteit op dit deel van het industriegebied met een afmeting van ongeveer 1 bij 2 kilometer.

Om nog meer ervaring op te doen zijn daarom gedurende de laatste maanden van het living lab enkele sensoren op een locatie in de binnenstad geplaatst. Zo kon ook daar ervaring opgedaan worden met het meten van data over luchtkwaliteit.

De gemeente geeft aan veel geleerd te hebben van hun deelname. Hoewel de onderzoeksvragen grotendeels niet direct beantwoord kunnen worden is er mede dankzij een aanwezig gemeentelijk data team veel ervaring opgedaan met het analyseren van data en het betrekken van collegae.