Referentie: Opschalen na pilot

Aanbesteding pilot en opschaling voor verbeteren toegankelijkheid 

Digitalisering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en beïnvloedt ons dagelijks leven en ons werk steeds meer. Breda wil mee met de ‘flow’ van digitalisering. Het biedt nieuwe toepassingen en mogelijkheden om bestaande processen en toepassingen slimmer vorm te geven voor haar inwoners, haar beleid te verbeteren en om in economisch opzicht mee te blijven doen. Vanuit de economische visie wordt Breda gepresenteerd als de stad van de toegepaste technologie. Gemeente Breda zoekt daarom digitale oplossingen die bewezen hebben dat ze technisch werken en die de toegevoegde waarde van de (digitale) technologie in de praktijk kunnen laten zien.

Tegen deze context heeft de gemeente Breda een uitvraag gedaan voor een digitale smart city dienst voor de versterking van de toegankelijkheid van Breda. Breda zet in op een zo toegankelijk mogelijke samenleving. Ook voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking. De pilot moet ‘het meedoen’ stimuleren (inclusie). Drempels moeten op allerlei manieren worden weggenomen. Dit kan gaan over bewustwording, de toegang tot informatie, bejegening en fysieke verbeteringen.

Het doel van de pilot is om reeds bewezen oplossingen toe te passen in de Bredase publieke ruimte inclusief alle activiteiten die nodig zijn voor een verdere opschaling bij gebleken succes zowel technisch, praktisch als politiek. Daartoe zal tijdens de pilotfase, ook een implementatieplan opgesteld moeten worden voor invoering van de aangeboden toepassing binnen het reguliere proces, waarin ook de financiering van deze toepassing is geborgd alsmede de voor- en nadelen worden geschetst die de gemeente daarvan kan verwachten. De opschaling wordt reeds als optie meegenomen in deze aanbesteding.

Connected Worlds heeft de gemeente Breda middels een projectleider, inkoop-/contractadviseur en jurist bijgestaan in het hele proces van inkoopstrategie, voorbereiding aanbesteding en aanbesteding.