Casus: Winkelcentrum

Smart City living lab in Veldhoven: Drukker winkelcentrum

Gemeente Veldhoven heeft casus ‘Citycentrum’ voorgedragen. Het Citycentrum is een winkelcentrum, maar nog onvoldoende hèt winkelbelevingcentrum van Veldhoven. Er is behoefte aan meer sfeer, winkelbeleving, reuring, diversiteit om het Citycentrum nog meer het kloppend hart van de gemeente te maken. In dit Living Lab wordt onderzocht welke gebeurtenissen, interventies en onderliggende parameters een positieve en negatieve uitwerking hebben op de dynamiek in het Citycentrum. De volgende onderzoeksvragen zijn daartoe geformuleerd:

  • Hoe is de dynamiek in het Citycentrum en door welke parameters wordt deze positief dan wel negatief beïnvloed?
  • Hoe kunnen we vernieling/vandalisme in het Citycentrum voorkomen, in het bijzonder buiten openingstijden?
  • Hoe kunnen we geluidsoverlast in het Citycentrum beheersbaar houden, in het bijzonder buiten openingstijden?

Op basis van deze onderzoeksvragen zijn op 10 plaatsen in het Citycentrum sensor hotels opgehangen.

Veldhoven Citycentrum

Gedurende de periode van het Living Lab zijn er echter geen meldingen van vernielingen/vandalisme en geluidsoverlast voorgekomen, waardoor zich de vraag aandiende of dit werkelijk een probleem is.

Verder was het niet mogelijk om de geluidsmetingen te correleren aan de bezoekersaantallen van enkele voorzieningen zoals het zwemband en het theater. Aan de hand van parkeergegevens bleek dat het parkeerterrein van de Braak het meest bezet is. Binnen de pilot is ook de optie besproken om met behulp van wifi de bezoekersstromen nauwkeuriger in beeld te krijgen. De gemeente zag dit vanwege de complicaties op het gebied van privacy niet zitten.

Uit deze casus is gebleken dat de betrokkenheid van belanghebbenden erg belangrijk is net als een goede onderzoeksvraag c.q. aanleiding om te gaan meten. Als er binnen de organisatie weinig prioriteit en draagvlak is dan is het voor de projectleden lastig om tot een resultaat te komen, ondanks alle inspanningen die gedaan zijn.