Referentie: Monitoring klimaatbeleid

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en geratificeerd. Het doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland draagt daaraan bij door haar CO2-uitstoot te reduceren. Het Rijk heeft samen met een breed scala aan partijen (oa. koepelorganisaties, branche organisaties, decentrale overheden) de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen en in 2019 het nationale Klimaatakkoord ondertekend.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductieopgave op het gebied van mobiliteit. Het ministerie heeft hiervoor de programmadirectie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt en stimuleert beleidsdirecties binnen het ministerie, regio’s en werkgevers om maatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie-opgave. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, werkgevers stimuleren om woon-werkverkeer via ov en fiets te laten verlopen en stadslogistiek efficiënter en schoner in te richten.

Betrouwbare en actuele informatie over laadpunten is noodzakelijk voor het stimuleren van EV-rijden. Connected Worlds helpt het ministerie met de governance en organisatie van deze informatie. Daarvoor wordt in beeld gebracht om welke informatie het gaat, op welke wijze deze kan worden ontsloten via het nationaal toegangspunt, welke voorwaarden gelden bij het verstrekken en het gebruiken van deze data en hoe hierop wordt gehandhaafd.