Referentie: monitoring klimaatbeleid

Monitoring en Evaluatie Klimaatbeleid 

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en geratificeerd. Het doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland draagt daaraan bij door haar CO2-uitstoot te reduceren. Het Rijk heeft samen met een breed scala aan partijen (oa. koepelorganisaties, branche organisaties, decentrale overheden) de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen en in 2019 het nationale Klimaatakkoord ondertekend.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductieopgave op het gebied van mobiliteit. Het ministerie heeft hiervoor de programmadirectie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt en stimuleert beleidsdirecties binnen het ministerie, regio’s en werkgevers om maatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie-opgave. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, werkgevers stimuleren om woon-werkverkeer via ov en fiets te laten verlopen en stadslogistiek efficiënter en schoner in te richten.

Connected Worlds helpt het ministerie met de opzet en invulling van monitoring en evaluatie van het nationale Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we met de betrokken partijen binnen en buiten het ministerie prestatie indicatoren vastgesteld, databronnen ontsloten en rapportages opgesteld. Tevens nemen we namens het ministerie deel in de interdepartementale werkgroep voor monitoring en evaluatie van het Klimaatbeleid. Een van de rapportages waarvoor we de input leveren is de Monitor Klimaatbeleid. Hierin wordt jaarlijks de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord aan de 2e Kamer gerapporteerd (1e keer in 2020).